Danh sách sinh viên khóa X thi học kỳ 1 (06-12-2013)