THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - KHOÁ X (2013 – 2017) (08-09-2013)

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 - KHOÁ X (2013 – 2017)

(Áp dụng từ ngày 09/09/2013 đến hết ngày 30/11/2013)

 PHÂN KHOA ANH NGỮ PHẬT PHÁP
PHÒNG HỌC: GIẢNG ĐƯỜNG D, BUỔI CHIỂU

Giờ

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

7h00-8h30

Tiếng việt Thực hành
GV.TS. Trần Ngọc Tuyết

English Pronunciation:
Vocal Drills

GV. Dương Trí Thanh

PP. nghiên cứu
TT. TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Quang Thạnh

English Conversation
GV. Cô Quỳnh My

Buddhist Terminology
TT. TS. Tâm Đức

8h45-10h15

Khái luận về
Phật học

TT.TS. Viên Trí

Khái luận về
Phật học

TT.TS. Viên Trí
 

Tiếng việt Thực hành
GV.TS Trần Ngọc Tuyết

English Conversation
GV. Cô Quỳnh My

PP. nghiên cứu
TT. TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Quang Thạnh

13h00-14h30

Khái luận về
Phật học

TT.TS. Viên Trí

Khái luận về
Phật học

TT.TS. Viên Trí

PP. nghiên cứu
TT. TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Quang Thạnh

Pàli

PP. nghiên cứu
TT. TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Quang Thạnh

14h45-16h15

Tiếng việt Thực hành
GV.TS. Trần Ngọc Tuyết

English Pronunciation:
Vocal Drills

GV. Dương Trí Thanh

Tiếng việt Thực hành
GV.TS Trần Ngọc Tuyết

Buddhist Terminology
TT. TS. Tâm Đức

Pàli

Lưu ý:

- Lớp chuyên Khoa Anh ngữ Phật Pháp Khóa X, Tăng Ni sinh học chung môn Pali và môn tiếng Anh tại GĐ B2 – Lầu 1.

- Các môn: Phật học khái luận, tiếng Việt thực hành, Phương pháp nghiên cứu:  Tăng học buổi sáng, Ni học buổi chiều, theo các lớp học Đại Cương.

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 - KHOÁ X (2013 – 2017)

(Áp dụng từ ngày 09/09/2013 đến hết ngày 30/11/2013)

LỚP ĐẠI CƯƠNG
SÁNG LỚP TĂNG - CHIỀU LỚP NI

HỌC TẠI GIẢNG ĐƯỜNG A – TẦNG HẦM

Giờ

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

7h00-8h30

Tiếng việt Thực hành
GV.TS. Trần Ngọc Tuyết

Lịch sử
Phật giáo Ấn Độ

TT.TS. Chơn Minh

PP. nghiên cứu
TT. TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Quang Thạnh

Triết học Ấn Độ
TT.TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Lệ Thọ

Lịch sử
Phật giáo Ấn Độ

TT.TS. Chơn Minh

Cổ

ngữ

8h45-10h15

Khái luận về
Phật học

TT.TS. Viên Trí


Khái luận về
Phật học

TT.TS. Viên Trí

Tiếng việt Thực hành
GV.TS Trần Ngọc Tuyết

Triết học Ấn Độ
TT.TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Lệ Thọ

PP. nghiên cứu
TT. TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Quang Thạnh

Sinh

ngữ

13h00-14h30

Khái luận về
Phật học

TT.TS. Viên Trí

Khái luận về
Phật học

TT.TS. Viên Trí

PP. nghiên cứu
TT. TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Quang Thạnh

Triết học Ấn Độ
TT.TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Lệ Thọ

PP. nghiên cứu
TT. TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Quang Thạnh

Cổ

ngữ

14h45-16h15

Tiếng việt Thực hành
GV.TS. Trần Ngọc Tuyết

Lịch sử
Phật giáo Ấn Độ

TT.TS. Chơn Minh

Tiếng việt Thực hành
GV.TS Trần Ngọc Tuyết

Triết học Ấn Độ
TT.TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Lệ Thọ

Lịch sử
Phật giáo Ấn Độ

TT.TS. Chơn Minh

Sinh

ngữ

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 - KHOÁ X (2013 – 2017)

(Áp dụng từ ngày 09/09/2013 đến hết ngày 30/11/2013)

PHÂN KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC TRUNG QUỐC

PHÒNG HỌC GIẢNG ĐƯỜNG C3 – LẦU 2, BUỔI SÁNG

Giờ

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

7h00-8h30

Khái luận về
Phật học

TT.TS. Viên Trí

华语佛法

SC.TS Tuệ Liên

PP. nghiên cứu
TT. TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Quang Thạnh

Hán cổ

TT Ths Minh Thanh

读写

SC.TS Kiên Liên

8h45-10h15

Tiếng Việt Thực hành
GV.TS. Trần Ngọc Tuyết

Khái luận về
Phật học

TT.TS. Viên Trí

Tiếng Việt Thực hành
GV.TS Trần Ngọc Tuyết

Hán cổ

TT Ths Minh Thanh

PP. nghiên cứu
TT. TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Quang Thạnh

读写

SC.TS Kiên Liên

13h00-14h30

Khái luận về
Phật học

TT.TS. Viên Trí

Khái luận về
Phật học

TT.TS. Viên Trí

PP. nghiên cứu
TT. TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Quang Thạnh

PP. nghiên cứu
TT. TS. Nhật Từ
ĐĐ.TS. Quang Thạnh

听说

SC.TS Nghiêm Liên

14h45-16h15

Tiếng Việt Thực hành
GV.TS. Trần Ngọc Tuyết

华语佛法

SC.TS Tuệ Liên

Tiếng Việt Thực hành
GV.TS Trần Ngọc Tuyết

听说

SC.TS Nghiêm Liên