Thông báo khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm năm 2019 (06-04-2019)