Thông báo V/v Đóng học phí học và thi lại (Hệ Chính quy) (05-10-2013)