Thư mời chư Tôn đức Hội đồng Khoa, chư Tôn đức giảng viên (07-12-2016)