V/v Thi giữa kỳ sinh viên khóa IX và khóa X (19-10-2014)