NS.TS. Thích Nữ Như Từ

NS.TS. THÍCH NỮ NHƯ TỪ


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : ĐẶNG THỊ PHUÔNG
 2. Pháp danh : TN. NHƯ TỪ
 3. Ngày sinh : 19/09/1964
 4. Ngoại ngữ : Anh văn - Mức độ sử dụng: Đọc; viết; giao tiếp (còn giới hạn)
 5. Cổ ngữ Phật học : Pàli - Mức độ sử dụng: Nghiên cứu qua từ điển (Pàli – Enghlish)
 6. Học vị cao nhất : Tiến sĩ Phật Học
 7. Năm, nước nhận học vị: 25/02/2006 - Delhi – India.

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc: 81N, HT05, tổ 29, Kp3, P.Hiệp Thành, Q.12/ Như Từ Phòng số 3, Ni xá 1, HV.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : CAO CẤP PHẬT HỌC VN tại TP.HCM.
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : VIỆT NAM
 5. Năm tốt nghiệp : 1997

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : MA - Phật Học
 2. Trường đào tạo : University of Delhi
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận văn : VIETNAMESE BUDDHISM'S ROLE IN LY- TRAN DYNASTIES .......
 5. Nước đào tạo : INDIA
 6. Năm tốt nghiệp : 2001

2.3 Tiến sĩ

 1. Ngành học : Doctor of Philosophy - Phật Học
 2. Trường đào tạo : University of Delhi
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận án : Psychopathology as reflected in the PĀLI VINAYA AND SUTTA PiṬakAS
 5. Nước đào tạo : INDIA
 6. Năm tốt nghiệp : 2006

2.3. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

Mphil - Phật Học

Master of Philosophy

University of Delhi-India

2001

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2006-2013

Trường Trung Cấp Phật Học Đồng Tháp

Giảng dạy.

2008-2013 Hiệu phó đặc trách lớp Ni.

2007 đến nay

2013 -> nay

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM tại Tp.HCM

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TP. HCM

Giảng viên khoa Pàli

Giảng viên.

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

TỨ DIỆU ĐẾ

Cử nhân

2007

Học Viện PGVN tại Tp. HCM

Thanh Tịnh Đạo - PHẦN ĐỊNH

Cử nhân

2008

Học Viện PGVN tại Tp. HCM

TRƯỞNG LÃO NI KỆ

Cử nhân

2009

Học Viện PGVN tại Tp. HCM

KINH TĂNG CHI

Cử nhân

(45 tiết)

2011 -> nay

(Từ khóa VIII đến khóa XII)

Học Viện PGVN tại Tp. HCM

Khoa: 
Khoa Giáo dục mầm non