SC.TS. Thích Nữ Huệ Hòa

SC.TS. THÍCH NỮ HUỆ HÒA


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên                   :ĐINH THỊ LỢI
 2. Pháp danh             :Thích Nữ Huệ Hòa
 3. Ngày sinh             :14/12/1980
 4. Ngoại ngữ             : Tiếng Anh- Mức độ sử dụng: Thành thạo
 5. Cổ ngữ Phật học   :Pali, Sanskrit, Hán - Mức độ sử dụng: Khá
 6. Học vị cao nhất    : Tiến Sĩ - Năm, nước nhận học vị: 2014,  Ấn Độ
 7. Chức vụ trong GHPHVN: Ủy Viên, Ban Thông Tin Truyền Thông, BTS GHPGVN Tỉnh Bình Dương
 8. Chức vụ trong Học viện: Phó Khoa, Khoa Anh Văn Phật Pháp

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc     : 18 Khu Phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học           :Tiếng Anh
 2. Trường đào tạo    :Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP. Hồ Chí Minh
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Nước đào tạo       : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp     : 2006

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học           : Phật Học
 2. Trường đào tạo    :  Đại Học Delhi
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Nước đào tạo       : Ấn Độ
 5. Năm tốt nghiệp    : 2009

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học           : Phật Học Sanskrit
 2. Trường đào tạo: Đại Học Saivitribai Phule Pune
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Tên luận án         : The Ways to Enlightenment as Depicted in the Astasahasrika- Prajna Paramita Sutra and the Mahasatipatthana Sutta: A Comparative Study (Lộ Trình Đi Đến Giác Ngộ Được Trình Bày Trong Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Và Kinh Đại Niệm Xứ: Nghiên Cứu So Sánh)
 5. Nước đào tạo       :  Ấn Độ
 6. Năm tốt nghiệp     : 2014

 

2.5. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

 

Tesol

Teaching English to Speakers of Other Languages- Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh

Madison School of Professional Development, USA

2015

 

 

 

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2014  đến nay

Khoa Anh Văn Phật Pháp, HVPGVN tại TP. HCM

-Giảng dạy Tiếng Anh Phật Pháp

- Soạn thảo chương trình cử nhân Tiếng Anh Phật Pháp.

2016 đến nay

Viện Nghiên Cứu Phật Học tại TP.HCM

-Phiên dịch các tác phẩm sách Phật Giáo từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt.

2015-2019

Ban Biên Soạn Giáo Trình Trung Cấp Phật Học

-Biên soạn giáo trình Tiếng Anh Phật Pháp

 + English For Buddhism- Book 1 (Anh Văn Phật Pháp-Tập1)

 +English For Buddhism-Book 2 &3(Anh Văn Phật Pháp-Tập 2 &3)

 01/2019-04/2019

Ban Dịch Thuật  Anh- Việt Vesak 2019

-Dịch các bài tham luận từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt.

2020

Ban Biên Soạn Giáo Trình Tiếng Anh Phật Pháp

Biên soạn giáo trình Tiếng Anh Phật Pháp, HVPGVN tại TP. HCM

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Thuật Ngữ Anh Văn Phật Pháp

Cử nhân

2

2014

2015

2016

2017

HVPGVN tại T.P HCM

2

Anh Văn Phật Pháp (Sinh Ngữ Anh)

Cử nhân

2

2018

2019

2020

HVPGVN tại T.P HCM

3

Buddhist Terminology

Cử nhân

3

2015

HVPGVN tại T.P HCM

4

Buddhist English Reading (Đọc Hiểu Tiếng Anh Phật Pháp)

Cử nhân

3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

HVPGVN tại T.P HCM

5

Introduction to Mahayana Buddhism (Đại Cương Phật Giáo Đại Thừa)

Cử nhân

3

2015

HVPGVN tại T.P HCM

6

Words and Origins (Từ Và Từ Nguyên)

Cử nhân

3

2016

2018

2019

HVPGVN tại T.P HCM

7

How to Write a Research Paper (Kỹ Năng Viết Luận Văn  Tiếng Anh)

Cử nhân

3

2018

2019

HVPGVN tại T.P HCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sách, giáo trình do bản thân làm (đồng) chủ biên/ tổng biên tập

1. SC. Huệ Hòa (đồng biên soạn) (2016), English For Buddhism-Anh Văn Phật Pháp, Tập 1, Nhà Xuất Bản Đông Phương, Chùa Giác Ngộ.

2. SC. Huệ Hòa (đồng biên soạn) (2019), English For Buddhism-Anh Văn Phật Pháp, Tập 2&3, Nhà Xuất Bản Hồng Đức, Chùa Giác Ngộ.

Khoa: 
Khoa Anh văn Phật pháp