Thông báo kết quả kiểm tra năng lực tin học và danh sách miễn tín chỉ môn cơ sở tin học (03-06-2024)