Thời gian thi học kỳ và chương trình học của học kỳ mới (29-11-2013)