Thông báo miễn giảm môn cơ sở tin học (26-05-2024)