Thông báo thay đổi chọn môn cổ ngữ đối với khoa Phật giáo Việt Nam