Danh sách phòng thi cuối HK7 - ĐTTX khóa V (thi ngày 19-20/12/2020)