Danh sách học viên khóa VII, VIII được xét chuyển tín chỉ tương đương (02-2023)