Lịch học online tuần bổ sung ngày 4-5/6/2022 Khóa VI & Khóa VII