Lịch học trên zoom tối 17-21/4/2023 Khóa VII, VIII