Lịch học trực tiếp tại CS1 hoặc trên zoom ngày 15-16/4/2022 Khóa VI, VII, VIII