PHTX: Lịch thi & Danh sách thi giữa kỳ 1 khóa IX Miền Nam (cập nhật 16-01-2024)