Thông báo về việc nộp học phí trước khi thi của khoa Phật học từ xa