Thông báo về việc xin hoãn thi của khoa Phật học từ xa