Thông báo áp dụng phần mềm vào việc chấm bài và nhập điểm trên hệ thống của học viện