Thông báo tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ Phật học khóa III - đợt 3 năm 2022 ( Có kèm danh sách và thời gian biểu)