Thông báo quy định thi bổ sung tín chỉ để xét tốt nghiệp 2024