Thông báo quy định về thi online dành cho học viên sinh sống tại nước ngoài