Thông báo tham dự khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm năm 2024 (có kèm thời khóa biểu thuyết trình)