Thông báo thực hiện phòng chống dịch trong thời gian thi