Lịch sử Phật giáo Ấn Độ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3