Kinh Trường A-hàm

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Đào tạo từ xa - Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Điểm tối thiểu bài viết: 
25
Điểm tối thiểu tiểu luận: 
25
Số tín chỉ môn học: 
3