Pali 2

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

BÀI GIẢNG (*.mp3) & (video)

1. Cú pháp và cách dịch câu Pāli

2. Thì hiện tại và dịch Pháp cú

3. Danh từ Nam tánh và Trung tánh tận cùng bằng "i"

4. Thì quá khứ và dịch kệ Pháp cú

5. Danh từ Nam tánh & Trung tánh tận cùng bằng 'U'

6. Thì tương lai & Sửa bài tập 3 - 4

7. Danh từ Nam tánh tận cùng bằng 'ā, ī, ū, o'

8. Mệnh lệnh cách

9. Danh từ Nữ tánh tận cùng bằng 'ā, i, ī'

10. Dịch kệ Pháp Cú & Khả năng cách

11. Danh từ Nữ tánh tận cùng bằng 'u, ū'

12. Điều kiện cách

13. Biến cách đại từ nhân xưng

14. Ôn thi cuối học kỳ 2

GIÁO TRÌNH (*.pdf)

Bài 1. Cú pháp và cách dịch câu Pāli

Bài 2. Thì hiện tại và dịch Pháp cú

Bài 3. Danh từ Nam tánh và Trung tánh tận cùng bằng "i"

Bài 4. Thì quá khứ và dịch kệ Pháp cú

Bài 5. Danh từ Nam tánh và Trung tánh tận cùng bằng 'u'

Bài 6. Thì tương lai và sửa bài tập 3 & 4

Bài 7. Danh từ Nam tánh tận cùng bằng 'ā, ī, ū, o'

Bài 8. Mệnh lệnh cách

Bài 9. Danh từ Nữ tánh tận cùng bằng 'ā, i, ī'

Bài 10. Dịch kệ Pháp Cú & Khả năng cách

Bài 11. Danh từ Nữ tánh tận cùng bằng 'u, ū'

Bài 12. Điều kiện cách

Bài 13. Biến cách đại từ nhân xưng

Bài 14. Ôn thi cuối học kỳ 2

Bổ sung:

1.Ôn thi giữa học kỳ 2

2. Bảng tóm tắt các hình thức biến cách của Danh từ

3. Bảng biến cách Đại từ nhân xưng

4. Bảng tóm tắt các Thì và Cách của động từ