Kinh Trung bộ 4

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Môn học thuộc: 
Khoa Triết Học Phật Giáo
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

ÂM THANH BÀI GIẢNG (mp3)

 1. NHÓM NHẬN THỨC LUẬN PHẬT GIÁO
 1. Kinh Pháp môn căn bản (Mūlapariyāya Sutta, số 1)
 2. Tiểu kinh Sư tử hống (p1) (Cūḷasīhanāda Sutta, số 11)
 3. Tiểu kinh Sư tử hống (p2) (Cūḷasīhanāda Sutta, số 11)
 4. Đại kinh Khổ uẩn (Mahādukkhakkhandha Sutta, số 13)
 5. Đại kinh Đoạn tận ái (Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta, số 38)
 6. Đại kinh Māluṅkyā (Mahāmāluṇkyā Sutta, số 64)
 7. Kinh Samanamandikā (Samaṇamuṇḍika Sutta, số 78)
 8. Kinh Caṅkī (p1) (Caṅkī Sutta, số 95)
 9. Kinh Caṅkī (p2) (Caṅkī Sutta, số 95)
 10. Kinh Samanamandikā (Samaṇamuṇḍika Sutta_MN 78)
 11. Đại kinh Mãn nguyệt (Mahāpuṇṇama Sutta, số 109)
 12. Đại kinh Bốn mươi (Mahācattārīsaka Sutta, số 117)
 13. Bài Tổng quan
 1. NHÓM KINH DO CÁC VỊ THANH VĂN THÁNH ĐỆ TỬ TUYÊN THUYẾT
 1. Kinh Chánh tri kiến (Sammādiṭṭhi Sutta, số 9)
 2. Kinh Tư lượng (Anumāna Sutta, số 15)
 3. Kinh Hàng ma (Māratajjanīya Sutta, số 50)
 4. Kinh Bát thành (Aṭṭhakanāgara Sutta, số 52)
 5. Kinh Goliyāni (Goliyāni Sutta, số 69)
 6. Kinh Madhura (Madhura Sutta, số 84)
 7. Kinh Bāhitika (Bāhitika Sutta_MN 88)
 8. Kinh Anurudha (Anurudha Sutta, số 127)
 9. Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết (Uddesavibhaṅga Sutta, số 138)
 10. Kinh Phân biệt về sự thật (p1) (Saccavibhaṅga Sutta, số 141)
 11. Kinh Phân biệt về sự thật (p2) (Saccavibhaṅga Sutta, số 141)
 12. Kinh Gopaka Moggallana
 13. Ôn tập
 14. Ôn tổng quát chương trình (18-4-2021)
 15. Bài tập trắc nghiệm (18-4-2021)

Đề tiểu luận giữa học kỳ 4 – ĐTTX khóa VI
Môn: Kinh Trung bộ
Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hoàng
Ngày ra đề: 26-01-2021

Đề: Học viên hãy chọn MỘT trong các kinh Trung bộ NHÓM NHẬN THỨC LUẬN PHẬT GIÁO
và NHÓM KINH DO CÁC VỊ THANH VĂN THÁNH ĐỆ TỬ TUYÊN THUYẾT
để so sánh với MỘT bản kinh tương đương trong Trung A-hàm.

BÀI HỌC, THAM KHẢO (pdf, word)

1. Kinh Chánh tri kiến

2. Đại kinh Bốn mươi

3. Kinh Tư lượng

4. Kinh Phân biệt sự thật

5. Tóm tắt Kinh Đoạn tận ái

6. Tóm tắt Đại kinh Khổ uẩn

7. Tóm tắt Kinh Hàng ma

8. Tóm tắt Kinh Bát thành

9. Tóm tắt Kinh Goliyani

10. Tóm tắt Kinh Madhura