Thuật ngữ PP tiếng Anh

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3