Kinh Trường bộ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Khái quát hệ thống kinh điển Phật giáo

2. Khái quát hệ thống kinh điển Phật giáo (tt)

3. Khái quát hệ thống kinh điển Phật giáo (tt)

4. Khái quát hệ thống kinh điển Phật giáo (tt)

5. Khái quát hệ thống kinh điển Phật giáo (tt)

6. Kinh Phạm võng

7. Kinh Phạm võng (tt)

8. Kinh Phạm võng (tt)

9. Kinh Sa môn quả

10. Con đường tu Bát chánh đạo

11. Con đường tu BCĐ (tt)

12. Con đường tu BCĐ (tt1)

13. Con đường tu BCĐ (tt,end)

14. Kinh Subha: Giới, Định

15. Kinh Subha: Giới, Định (tt)

16. Kinh Subha: Tuệ

17. Kinh Subha: Tuệ (tt)

18. Kinh Thanh tịnh

19. Kinh Thanh tịnh (tt)

FILE BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 07-01-2017 (1)

2. Bài giảng ngày 07-01-2017 (2)

3. Bài giảng ngày 14-01-2017 (1)

4. Bài giảng ngày 14-01-2017 (2)

5. Bài giảng 25-2-2017 (Con đường tu Bát Chánh đạo - kinh Mahali)

6. Bài giảng 25-2-2017 (Con Đường tu BCĐ - tt)

7. Bài giảng 18-3-2017 (1)

8. Bài giảng 18-3-2017 (2)

9. Bài giảng 01-04-2017 (1)

10. Bài giảng 01-04-2017 (2)

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO

1. Dàn bài tổng quát và bài kinh Phạm võng

2. Các bài học ôn giữa kỳ (giáo thọ cung cấp ngày 1-3-2017)

3. Các bài và câu hỏi ôn cuối học kỳ (giáo thọ cung cấp ngày 20-4-2017)

ĐỀ TIỂU LUẬN

Giáo thọ: NS.TS. Phụng Liên

Ngày ra đề: 14-01-2017

Đề tài: So sánh, phân tích yếu tố nhân quả và quan điểm của Đức Phật như được trình bày trong Kinh Sa Môn Quả.