PG Nguyên thủy & Đại thừa

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Ba thời kỳ Phật giáo (tham khảo bài giảng TT.TS. Thích Nhật Từ)

2. Tổng quan về Đại thừa & Tiểu thừa (tham khảo bài giảng TT.TS. Thích Nhật Từ)

1. Giới thiệu khái quát

2. Giới thiệu khái quát (tt)

3. Nguyên nhân đưa đến thời kỳ bộ phái

4. Những đặc điểm đặc thù của Phật giáo Nguyên thủy & bộ phái

5. Nguyên nhân sự ra đời PG Đại thừa

6. Nguyên nhân sự ra đời PG Đại thừa (tt), Văn điển Phật giáo

7. Văn điển PG (tt)

8. Văn điển PG (tt), Triết lý PG Nguyên thủy

9. Triết lý PGNT (tt)

10. Triết lý PGNT (tt)

11. Giáo lý vô ngã

12. Niết bàn (PG Nguyên thủy)

13. Phật giáo Đại thừa

14. Phật giáo Đại thừa (tt)

15. Niết bàn (PG Đại thừa)

16. Học thuyết vô ngã (Trung Quán tông)

17. Học thuyết duy thức

18. Học thuyết tam thân

19. Học thuyết tam thân, Bồ Tát

20. Học thuyết Bồ Tát

FILE BỔ SUNG (*.mp3):

1. Bài giảng ngày 08-01-2017 (1)

2. Bài giảng ngày 08-01-2017 (2)

3. Bài giảng ngày 19-3-2017 (1)

4. Bài giảng ngày 19-3-2017 (2)

5. Bài giảng ngày 15-04-2017 (1)

6. Bài giảng ngày 15-04-2017 (2)

THAM KHẢO TƯ LIỆU (*.ppt; *.doc)

1. Ba thời kỳ Phật giáo (tham khảo)

2. Tổng quan về Đại thừa & Tiểu thừa (tham khảo)

ĐỀ TIỂU LUẬN

Môn: Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa

Giảng viên: TT.TS. Thích Viên Trí

Đề: Nguyên nhân đưa đến sự ra đời của Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa

 Ngày ra đề: 04-03-2017