Kinh Lăng già

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Giới thiệu tổng quan

2. Tâm, ý, thức

3. Thức, trí

4. Phá ngã, chấp

5. Thường, vô thường

6. Sinh, vô sinh

7. Nhị biên đối đãi

8. Ngã, vô ngã

9. Phá tà chấp ngoại đạo

10. Trừ phiền não chướng

11. Ăn chay, ăn thịt (K10)

12. Ăn chay, ăn thịt (thảo luận)

13. Ăn chay, ăn thịt (thảo luận tt)

14. Thiền trong Kinh Lăng Già

15. Thiền trong Kinh Lăng Già (tt)

16. Ôn khái quát; Con đường giải thoát

17. Nhân sinh quan, thế giới quan; Sự liên hệ KLG với kinh luận khác

BỔ SUNG (*.mp3)

1. Buổi học ngày 03-11-2018 (1) CHK

2. Buổi học ngày 03-11-2018 (2) CHK

3. Buổi học ngày 10-11-2018 (1) CHK

4. Buổi học ngày 10-11-2018 (2) CHK

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO

1. Đề cương môn học

2. Tổng quan về Kinh Lăng Già

3. Tâm ý thức và cảnh

4. Thức và trí

5. Phá trừ ngã chấp, chấp pháp

6. Thường, vô thường

7. Động tịnh, biến hóa, sinh vô sinh

8. Nhị biên đối đãi

9. Phá tà kiến ngoại đạo

10. Trừ phiền não, chướng ngại

11. Vấn đề ăn chay, ăn thịt

12. Thiền ngoại đạo, Thiền Phật giáo

13. Thánh quả

14. Văn tự và ngôn thuyết

15. Con đường giải thoát

16. Nhân sinh quan, thế giới quan

17. Sự liên hệ giữa Kinh Lăng Già và Kinh Luận khác

* Tham khảo thêm bài giảng khóa X, ĐTTX3

ĐỀ TÀI VIẾT TIỂU LUẬN
Môn: Kinh Lăng Già
Giảng viên phụ trách: ĐĐ.TS. Thích Đồng Trí

Ngày ra đề: 12/9/2018

Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dùng nhiều phương tiện để khai thị và hiển bày phương pháp đoạn trừ chấp trước, phiền não, đưa đến giác ngộ, giải thoát, an lạc.

Học viên hãy chọn một đề tài thích hợp nhất và trình bày để làm rõ ý chỉ trên của Đức Phật.

ÔN THI GIỮA HỌC KỲ 7
Môn : Kinh Lăng già

Học viên ôn 4 bài sau:

Bài 3: Tâm ý thức và cảnh

Bài 4: Thức và trí

Bài 5: Phá trừ ngã chấp, chấp pháp

Bài 7: Động tịnh, biến hóa, sinh vô sinh

Đề thi sẽ ra 4 câu trong nội dung 4 bài nêu trên. Thí sinh chọn làm 3 câu trong 4 câu ra trong đề thi. Mỗi câu đạt tối đa là 16,7 điểm.

ÔN THI CUỐI HỌC KỲ 7

Môn: Kinh Lăng Già

Học viên ôn 4 bài sau:

Bài 11: Thiền ngoại đạo và Thiền Phật giáo.

Bài 14: Con đường giải thoát trong Kinh Lăng Già.

Bài 15: Nhân sinh quan và thế giới quan Phật giáo.

Bài 16: Sự liên hệ giữa Kinh Lăng Già và các Kinh Luận khác trong Phật giáo.

Đề thi sẽ ra 4 câu trong nội dung 4 bài nêu trên. Thí sinh chọn làm 3 câu trong 4 câu ra trong đề thi. Mỗi câu đạt tối đa là 16,7 điểm.