Logic học Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Nhân minh học

2. Nhân minh học (tt)

3. Logic học PG

4. Vài nét về lịch sử logic học PG

5. Nhận thức hiện lượng

6. Nhận thức hiện lượng (tt)

7. Nhận thức tỷ lượng

8. Nhận thức tỷ lượng (tt)

9. 8 mục chính của Logic học PG

10. Tam đoạn luận, 9 lỗi của tôn

11. 33 lỗi của tôn, nhân, dụ

12. 33 lỗi của tôn, nhân, dụ (tt1)

13. 33 lỗi của tôn, nhân, dụ (tt2)

14. 33 lỗi của tôn, nhân, dụ (tt3)

BỔ SUNG (mp3)

1. Bài giảng ngày 15-9-2018 (1)

2. Bài giảng ngày 15-9-2018 (2)

3. Bài giảng ngày 06-10-2018 (1)

4. Bài giảng ngày 06-10-2018 (2)

5. Bài giảng ngày 04-11-2018

6. Bài giảng ngày 11-11-2018

Tham khảo giáo trình (*.doc)

ĐỀ TIỂU LUẬN
Môn: Logic học Phật giáo

Giảng viên phụ trách: TT.TS. Thích Đức Trường
Ngày ra đề: 21-9-2018

Học viên chọn 1 trong 5 đề tài sau:

1. Tính cần thiết logic học Phật giáo.
2. Nhận thức hiện lượng trong logic học Phật giáo.
3. Nhận thức tỷ lượng trong logic học Phật giáo.
4. Tám mục chính của logic học Phật giáo.
5. 33 lỗi của logic học Phật giáo.