Dẫn nhập triết học Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

CÁC FILES ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Tổng quan về Phật giáo

2. Tổng quan về Đại thừa và Tiểu thừa

3. Bối cảnh xã hội thời Đức Phật

4. Ba giai đoạn triết học Ấn Độ giáo

5. Dẫn nhập Đạo đức học Phật giáo

6. Nền tảng triết lý, bản chất Đạo đức học Phật giáo

7. Khế ước xã hội, vương quyền

8. Quan điểm của Đức Phật về Dân chủ, Nhân quyền & Bình đẳng

9. Chiến tranh & hòa bình

10. Kinh tế từ cái nhìn của Phật giáo

11. Thế giới quan Phật giáo

12. Nhân sinh quan Phật giáo

13. Bản chất và mục tiêu của Niết Bàn

14. Quan niệm giải thoát trong đạo Phật Nguyên thủy

15. Thánh nhân trong kinh điển Pali

16. Con đường giải thoát trong kinh điển Pali

THAM KHẢO BÀI HỌC TẠI ĐÂY

VIDEO BÀI GIẢNG 

1. Tổng quan về THPG

2. Tổng quan về Đại thừa và Tiểu thừa

3. Bối cảnh xã hội thời đức Phật

4. Ba giai đoạn triết học Ấn giáo

5a. Dẫn nhập đạo đức học Phật giáo

5b. Dẫn nhập đạo đức học Phật giáo (tt)

6. Nền tảng lý trí và bản chất đạo đức học Phật giáo

7. Khế ước xã hội và vương quyền

8. Quan điểm của đức Phật về Dân chủ, Nhân quyền và Bình đẳng

9. Chiến tranh và hòa bình theo Phật giáo

10. Quan điểm Phật giáo về kinh tế

11. Thế giới quan Phật giáo

12. Nhân sinh quan Phật giáo

13. Giải thoát quan Phật giáo: Niết bàn - bản chất và mục tiêu giác ngộ

14. Tu tập quan: Con đường giải thoát

15. Thánh nhân trong kinh Pali

BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài 1

2. Bài 2

3. Bài 3

4. Bài 4

5. Bài 5

Đề tài tiểu luận môn Dẫn nhập triết học Phật giáo

Giảng viên phụ trách: TT.TS. Thích Nhật Từ

Ngày ra đề: 25-02-2019

ĐỀ: Học viên tự chọn 1 trong 10 chủ đề sau để trình bày quan điểm và nhận thức của mình.

1. Nền tảng triết lý, bản chất Đạo đức học Phật giáo

2. Khế ước xã hội, vương quyền

3. Quan điểm của Đức Phật về Dân chủ, Nhân quyền & Bình đẳng

4. Chiến tranh & hòa bình

5. Kinh tế từ cái nhìn của Phật giáo

6. Thế giới quan Phật giáo

7. Nhân sinh quan Phật giáo

8. Bản chất và mục tiêu của Niết Bàn

9. Quan niệm giải thoát trong đạo Phật Nguyên thủy

10. Thánh nhân trong kinh điển Pali.

Lưu ý: Học viên sẽ nộp bài tiểu luận trước ngày thi cuối Học kỳ IV một tháng.