Kinh Trung bộ 4

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

CÁC KINH ĐÃ GIẢNG (*.mp3)

1. Kinh Đoạn giảm

2. Kinh Tư lượng

3. Kinh Phù di

4. Kinh Ratthapala, Ví dụ lõi cây

5. Đại cương Đạo đức học Phật giáo trong Trung bộ kinh (1)

6. Đại cương Đạo đức học Phật giáo trong Trung bộ kinh (2)

7. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc

BÀI GIẢNG Ở LỚP

1. Kinh Song tầm

2. Kinh Ước nguyện

3. Kinh Đoạn tận ái

4. Kinh Canki

5. Kinh Canki (tt)

6. Chủ đề: Các vấn đề liên quan đến ngoại đạo trong Trung bộ kinh

7. Các vấn đề liên quan đến ngoại đạo (tt1)

8. Các vấn đề liên quan đến ngoại đạo (tt2)

9. Sửa bài thi giữa học kỳ

10. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na

11. So sánh kinh số 107 Trung bộ kinh (Gana ka Moggallana) và kinh số 144 Trung A-hàm (kinh Toán số Mục-kiền-liên).

12. So sánh kinh số 107 Trung bộ kinh và kinh số 144 Trung A-hàm (tt)

13. Kinh Giáo giới Channa

14. Kinh Pháp môn căn bản

15. Kinh Phạm thiên cầu thỉnh

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO (*.doc)

1. Kinh Đoạn giảm

2. Đạo đức học PG trong TBK

3. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc

4. Kinh Tư lượng (tóm tắt)

5. Kinh Tư lượng

6. Chủ đề: Các vấn đề liên quan đến ngoại đạo trong Trung bộ kinh

7. Kính Giáo giới Channa

8. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na

9. So sánh kinh số 107 Trung Bộ Kinh và số 144 Trung A-hàm

10. Kinh Pháp môn căn bản

11. Kinh Phạm thiên cầu thỉnh

12. Tóm tắt kinh Pháp môn căn bản

13. Tóm tắt kinh Phạm thiên cầu thỉnh

*** THAM KHẢO ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KỲ TẠI ĐÂY

**** THAM KHẢO ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ TẠI ĐÂY

ĐỀ TIỂU LUẬN

Học viên hãy chọn một trong số kinh liên quan đến ngoại đạo trong kinh Trung bộ, để so sánh với một bản kinh tương đương trong Trung A-hàm.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO TỪ XA K. V – HỌC KỲ 4

Sau đây là khung chương trình dự kiến sẽ được triển khai trong học kỳ 4 (2018 – 2019). Các học viên tranh thủ đọc kinh, suy ngẫm trước ở nhà, để ngày học tại trường hoặc nghe lại file sẽ có kết quả hơn.

CÁC KINH ĐÃ GIẢNG

Kinh Đoạn giảm (08) – 2 tiết

Kinh Tư lượng (15) – 2 tiết

Kinh Jivaka (55) – 2 tiết

Kinh Ratthapala (82) – 2 tiết

Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc (143) – 2 tiết

Kinh Phù-di (126) – 2 tiết

Đại cương Đạo đức học PG trong Trung Bộ Kinh - 4 tiết

CÁC KINH DỰ KIẾN SẼ HỌC

Kinh Pháp môn căn bản (01)

Kinh Ước nguyện (06)

Kinh Song tầm (19)

Đại Kinh Thí dụ lõi cây (29)

Tiểu Kinh Thí dụ lõi cây (30)

Đại Kinh Đoạn tận ái (38)

Kinh Canki (95)

Kinh Ganaka Moggalana (107) 

Kinh Giáo giới Chanda (144)

Kinh Giáo giới Phú-lâu-na (145)

Kinh Phạm thiên cầu thỉnh (49)

Ôn tập.

*******