Phương pháp nghiên cứu

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

CẨM NANG VIẾT KHẢO LUẬN, LUẬN VĂN & LUẬN ÁN (TT. THÍCH NHẬT TỪ, 2020)

PP NGHIÊN CỨU: CÁC QUY ĐỊNH & SÁNG TẠO (Từ xa K.VII, ngày 16-10-2021)

SỬA BÀI TẬP (TỪ XA K.VII, ngày 11-12-2021)

BÀI 1. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU

BÀI 2. KỸ NĂNG GHI CHÉP BÀI GIẢNG

BÀI 3. TÀI LIỆU VÀ ĐỀ TÀI

BÀI 4. CÁCH CHỌN ĐỀ TÀI

BÀI 5. CÁC TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU

BÀI 6. CÁC ĐỀ TÀI VỀ NHÂN VẬT, TÁC PHẨM, KHÁI NIỆM, SO SÁNH VÀ LIÊN NGÀNH

BÀI 7. CÁC BƯỚC NGHIÊN CỨU

BÀI 8. CHÚ THÍCH TRONG NGHIÊN CỨU

BÀI 9. BẢNG VIẾT TẮT

BÀI 10. TRÍCH DẪN TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP

BÀI 11. THƯ MỤC THAM KHẢO

BÀI 12. CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

BÀI 13. XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP VÀ NGHIÊN CỨU PHỔ BIẾN

BÀI 14. CÁC PHƯƠNG PHÁP LÝ LUẬN

BÀI 15. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VĂN BẢN

BÀI 16. NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO QUA PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ

BÀI TẬP: PHÁC THẢO KHUNG SƯỜN CHƯƠNG GIẢ ĐỊNH CỦA BÀI NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN VÀ LUẬN ÁN

BÀI TẬP: PHÁC THẢO KHUNG SƯỜN CHƯƠNG ĐỐI VỚI LUẬN VĂN, LUẬN ÁN VÀ SÁCH

BÀI TẬP: KHUNG SƯỜN CHƯƠNG GIẢ ĐỊNH CHO BÀI KHẢO HOẠCH TẠI NHÀ (TIẾP THEO)

BÀI TẬP: KHUNG SƯỜN CHƯƠNG GIẢ ĐỊNH CHO BÀI KHẢO HOẠCH TẠI NHÀ (CUỐI CÙNG)

CẬP NHẬT CÁC BÀI GIẢNG KHÓA XVI - NĂM 2021

(Bấm vào bài để xem link youtube)

BÀI 1: KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (24/9/2021)

BÀI 2: THÀNH PHẨM, TIÊU CHUẨN VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU (24/9/2021)

BÀI 3: TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU (01/10/2021)

BÀI 4: CÁCH CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU (01/10/2021)

BÀI 5: CƯỚC CHÚ & HẬU CHÚ (08/10/2021)

BÀI 6: PHƯƠNG PHÁP TRÍCH DẪN

BÀI 7: THƯ MỤC THAM KHẢO

BÀI TẬP VỀ CHÚ THÍCH 

BÀI 8: BẢNG VIẾT TẮT(22/10/2021)

BÀI 9: ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN, LUẬN ÁN (22/10/2021)

BÀI 10: YÊU CẦU CỦA LUẬN VĂN, LUẬN ÁN (05/11/2021)

BÀI 11: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VĂN BẢN (05/11/2021)

BÀI 12: NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO QUA PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ (12/11/2021)

BÀI 13: NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO QUA PHƯƠNG PHÁP VĂN HỌC (12/11/2021)

BÀI 14: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG (19-11-2021)

BÀI 15: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH (19-11-2021)

BÀI 16: ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ

BÀI 17: DỤ NGÔN PHẬT GIÁO

BÀI 18. BÀI TẬP VỀ KHUNG SƯỜN