Thiền học đại cương

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI BÀI HỌC ÂM THANH & FILE VĂN BẢN

CẬP NHẬT VIDEO BÀI GIẢNG 

PHẦN BẮC TRUYỀN (cập nhật VIDEO, bấm vào xem)

CẬP NHẬT ZOOM BÀI GIẢNG KHÓA VII

ĐỀ TIỂU LUẬN

GV hướng dẫn: TT. Thích Tâm Hạnh

Đề tài: Tu theo pháp Thiền nào?

Ghi chú: 

- Có nhiều pháp thiền và nhiều nghĩa lý, nên tu theo pháp Thiền nào?

- Bài viết tối thiểu từ 8-10 trang A4, font Times New Roman, size 13, giãn dòng 1.5

PHẦN NAM TRUYỀN (BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM, NGHE BÀI GIẢNG)

THAM KHẢO TÀI LIỆU TẠI ĐÂY