Thiền học đại cương

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI BÀI HỌC ÂM THANH & FILE VĂN BẢN

CẬP NHẬT VIDEO BÀI GIẢNG 

PHẦN BẮC TRUYỀN (cập nhật VIDEO, bấm vào xem)

CẬP NHẬT ZOOM BÀI GIẢNG KHÓA VII

ĐỀ TIỂU LUẬN

GV hướng dẫn: TT. Thích Tâm Hạnh

Đề tài: Tu theo pháp Thiền nào?

Ghi chú: 

- Có nhiều pháp thiền và nhiều nghĩa lý, nên tu theo pháp Thiền nào?

- Bài viết tối thiểu từ 8-10 trang A4, font Times New Roman, size 13, giãn dòng 1.5

PHẦN NAM TRUYỀN (BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM, NGHE BÀI GIẢNG)

THAM KHẢO TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ