Dẫn nhập triết học Ấn Độ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI CÁC FILES TÀI LIỆU HỌC & THAM KHẢO

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM, NGHE VIDEO BÀI GIẢNG

Đề Tiểu luận
Môn: Dẫn nhập Triết học Ấn Độ
Giảng viên phụ trách: ĐĐ.TS.T. Giác Điều
Ngày ra đề: 12/10/2022

Học viên tùy chọn một trong sáu đề tài sau;

1. Vấn đề siêu hình học trong triết học Ấn Độ

Học viên chọn ít nhất hai học phái để so sánh các phạm trù siêu hình như thực thể, ngã, nhân quả, và vũ trụ.

2. Thuyên thích thuật từ Puruṣārtha (mục đích của đời người); artha (của cải vật chất), kāma (hưởng thụ), dharma (nghĩa vụ), mokṣa (hướng đến giải thoát) và so sánh Puruṣārtha với “tháp nhu cầu năm tầng” của Maslow.

3. Thuyên thích thuật từ dharma theo truyền thống Veda và truyền thống Śrāmaṇa (Sa-môn hạnh); nêu ra nét khu biệt giữa hai truyền thống.

4. So sánh học thuyết nghiệp (karma) theo truyền thống Veda và truyền thống Śrāmaṇa (Sa-môn hạnh).

5. Thuyên thích và phê bình học thuyết tiến hóa của Sāṁkhya.

6. Thuyên thích Aṣṭaṅgā Yoga (bát phần Yoga) thuộc học phái Yoga- Patañjali, và so sánh phần samādhi (tam muội) với sammāsamādhi (chánh định) trong Phật giáo.

Ghi chú: Bài viết tối thiểu từ 8-10 trang A4, font Times New Roman, size 13, giãn dòng 1.5

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ