Kinh Tiểu bộ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

BẤM VÀO ĐÂY TẢI CÁC VĂN BẢN BÀI GIẢNG

BẤM VÀO ĐÂY XEM CÁC VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỀ TIỂU LUẬN

Quý Tăng Ni và học viên hãy trình bày:
“Những nguyên tắc đạo đức cho hàng tại gia và xuất gia được đức Phật nói đến
trong Kinh Tập (Sutta-nipāta)”.

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ