Kinh Trường A-hàm

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM, NGHE BÀI GIẢNG (VIDEO, MP3)

MÔN: Kinh Trường A-hàm

GV hướng dẫn: NS.TS.TN. Nguyện Liên

ĐỀ TIỂU LUẬN:

HỌC VIÊN CHỌN 1 ĐỀ TRONG 3 ĐỀ SAU:

Đề 1: Thông qua Kinh Du Hành, tìm hiểu Đức Thế Tôn trước khi nhập diệt đã giảng về cách sống, cách ứng xử cho hàng đệ tử (hoặc Trình bày hàng cư sĩ khi diện kiến đức Thế Tôn đã nghĩ về Ngài như thế nào).

Đề 2: Trình bày về thái độ của đức Phật đối với bốn chủng tính trong Kinh Tiểu Duyên, sau đó nói rõ tinh thần nhân sinh quan của Phật giáo đã khẳng định điều gì đối với vấn đề này.

Đề 3: Trình bày quá trình tiến hóa của xã hội loài người qua cách sống và trị thế bằng chánh pháp của vua Kiên Cố Niệm trong Kinh Chuyển Luân Vương Tu Hành. Qua đó nói rõ trọng trách của vị lãnh đạo cần phải làm gì?

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ