Logic học Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

THAM KHẢO VIDEO BÀI GIẢNG

1. https://youtu.be/6Nc4vmbiDKQ

2. https://youtu.be/AFYVtKhURQY

3. https://youtu.be/oKpPsmSO_1c

4. https://youtu.be/MdQu29xjWjg

5. https://youtu.be/v5n-3nldhto

6. https://youtu.be/8ibfVv05CLs

7. https://youtu.be/1_ANMOj0mGs

8. https://youtu.be/b67ahpgIiAk

9. https://youtu.be/jZqMa6lOGos

10. https://youtu.be/_-fSxNcB-08

11. https://youtu.be/Vw07vvDjiYk

12. https://youtu.be/f5Vr3AlMusY

13. https://youtu.be/jnXsZhMo6Ds

14. https://youtu.be/VT_HBH0Uipk

BÀI THU HOẠCH GIỮA KỲ
Môn: Logic học Phật giáo

Giảng viên phụ trách: TT.TS. Thích Đức Trường
Ngày ra đề: 27/3/2024

Đề bài:

Học viên chọn một trong các đề sau:

1. Hãy trình bày nhận thức trực tiếp hay nhận thức hiện lượng trong Logic học Phật giáo.

2. Hãy trình bày nhận thức gián tiếp hay nhận thức tỷ lượng trong Logic học Phật giáo.

3. Trình bày mục đích chính của Logic học Phật giáo.

* Ghi chú:

- Bài thu hoạch này dành cho những vị đăng ký thi cuối kỳ tại miền Bắc.

- Nộp bài theo thông báo từ văn phòng.