Tư tưởng Kinh Trường bộ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

TIỂU LUẬN GIỮA KỲ 6 – KHÓA VII
MÔN: TƯ TƯỞNG KINH TRƯỜNG BỘ
GV: NS.TS.TN. Phụng Liên

Đề bài:

Chứng minh câu: “Do không hiểu giáo lý Tứ đế, chúng sanh không thể sống an vui”.

(Kinh Trường bộ số 16)