Đại cương Pháp luật VN

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
KHÓA VIII
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (mp3)

1. Pháp luật VN tổng quan (a)

2. Pháp luật VN tổng quan (b)

3. Sự ra đời của Nhà nước VN 

4. Sự ra đời của Nhà nước VN (tt)

5. Một số luật cơ bản

6. Một số luật cơ bản (tt)

7. Luật Hiến pháp

8. Luật Tín ngưỡng tôn giáo

9. Nhà nước và tín ngưỡng tôn giáo

10. Nhà nước và tín ngưỡng tôn giáo (tt1)

11. Nhà nước và tín ngưỡng tôn giáo (tt2)

12. Luật Tín ngưỡng tôn giáo (tt)

13. Luật Đất đai

14. Luật Đất đai (tt và hết)

ĐỀ THU HOẠCH GIỮA KỲ 3 – KHÓA VIII
Môn: Đại cương Pháp luật Việt Nam
Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Trọng Hạnh
Ngày ra đề: 12/3/2024

ĐỀ BÀI:

  1. Học viên hãy phân tích: Tại sao ngay sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, trong phiên họp đầu tiên ngày 3/9/1945 Bác Hồ đã chỉ đạo phải tổ chức bầu cử Quốc hội ngay? (30 điểm)
  2. Ý kiến nhận xét của cá nhân về vấn đề trên. (20 điểm)

* Ghi chú:

- Bài làm tối đa 8 trang giấy A4.

- Thời gian và cách nộp bài theo thông báo của văn phòng.