Văn học Phật giáo Sanskrit

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
KHÓA VIII
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

ĐỀ TIỂU LUẬN
GIỮA HỌC KỲ 3 - KHÓA VIII

MÔN: VĂN HỌC PHẬT GIÁO SANSKRIT

Giảng viên: TT.TS. Thích Chơn Minh

Đề: So sánh hình tượng Đức Phật lịch sử trong văn học Pāli và Đức Phật tôn giáo trong Lalita-vistara thuộc văn học Đại thừa.

(Học viên được chọn 3 phẩm tùy thích trong Đại Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh để so sánh, không cần toàn bộ kinh)

Yêu cầu:

Học viên trình bày trong 8 trang giấy A4 (bao gồm Dẫn nhập, Nội dung và Kết luận) CHÚ Ý: Không được viết dài quá 8 trang.