Khái luận Phật học

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.    Thích Thiện Siêu, Vô Ngã Là Niết Bàn

2.    Thích Minh Châu, Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi

3.    Thích Nữ Trí Hải (dịch) Đức Phật Đã Dạy Những gì, Nxb Tôn Giáo, 2000

4.    Thích Chơn Thiện,Phật Học Khái Luận, Nxb VHSG, 2006

5.    Thích Mãn Giác (dịch), Lịch Sử Triết Học Ấn Độ, Nxb Văn Hóa, 2007

6.    HT.TS. Thích Chơn Thiện, Lý Thuyết Nhân Tính Qua Kinh Tạng Pali, Nxb Phương Đông, 2009

7.    HT. Thích Thanh Kiểm, Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ

8.    Viên Trí, Ấn Độ Phật Giáo Sử Luận, Nxb Phương Đông, 2006

9.    Hương Vân (dịch), Chuỗi Ngọc Trai, Nxb Phương Đông, 2011

10.  Tâm Minh, Khảo Cứu về Văn Học Pali

11.  Trần Phương Lan (dịch), Đức Phật Lịch Sử, VNCPHVN, 1997

12.  Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (Sưu tập), Đức Phật Thích Ca Đã Xuất Hiện Như Thế Nào, Nxb VHSG, 2009

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Cuộc đời Đức Phật (1)

2. Cuộc đời Đức Phật (2)

3. Cuộc đời Đức Phật (3)

4. Vai trò xã hội của Tăng đoàn thời Đức Phật

5. Tứ đế

6. Tứ đế (tt)

7. Tứ đế (Tập đế)

8. Tứ đế (Diệt đế)

9. Tứ đế (Đạo đế)

10. Tứ đế (Đạo đế)

11. Ngũ uẩn

12. Ngũ uẩn (tt)

13. Vai trò ngũ uẩn

14. Vai trò ngũ uẩn (tt)

15. Duyên khởi

16. Duyên khởi (tt)

17. Vô ngã

18. Vô ngã (tt)

19. Nghiệp

20. Nghiệp (tt)

BỔ SUNG

1. Bài giảng ngày 28-9-2019 (a)

2. Bài giảng ngày 28-9-2019 (b)

3. Bài giảng ngày 19-10-2019 (a)

4. Bài giảng ngày 19-10-2019 (b)

5. Bài giảng ngày 09-11-2019 (a)

6. Bài giảng ngày 09-11-2019 (b)

7. Bài giảng ngày 23-11-2019 (a)

8. Bài giảng ngày 23-11-2019 (b)

9. Bài giảng ngày 01-12-2019 (a)

10. Bài giảng ngày 01-12-2019 (b)

           ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
(dành cho học viên đăng ký học tín chỉ thi lại)

Môn: Khái luận Phật học
Giáo thọ: TT.TS. Thích Viên Trí

 

Tìm hiểu về giáo lý nghiệp và nghiệp báo.

Ngày ra đề: 01/11/2019