Tiếng Việt thực hành

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 21-9-2019

2. Bài giảng ngày 05-10-2019 (a)

3. Bài giảng ngày 05-10-2019 (b)

4. Bài giảng ngày 13-10-2019 (a)

5. Bài giảng ngày 13-10-2019 (b)

6. Bài giảng ngày 26-10-2019 (a)

7. Bài giảng ngày 26-10-2019 (b)

8. Bài giảng ngày 14-12-2019 (a)

9. Bài giảng ngày 14-12-2019 (b)

VĂN BẢN (.pdf):

CHƯƠNG 1 (cập nhật ngày 22-9-2019)

CHƯƠNG 2 (cập nhật ngày 05-10-2019)

CHƯƠNG 3 (cập nhật ngày 17-10-2019)

Tham khảo:

1. Giáo trình Tiếng Việt thực hành (1)

2. Giáo trình Tiếng Việt thực hành (2)

3. Giáo trình Tiếng Việt thực hành (3)

4. Giáo trình tham khảo - chính tả

5. Giáo trình tham khảo - từ

6. Giáo trình tham khảo - câu

7. Giáo trình tham khảo - văn bản

8. Giáo trình tham khảo - đoạn, văn bản

ĐỀ TIỂU LUẬN
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHÓA III, IV, V ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ TRẢ NỢ

Giảng viên: ThS. Lê Thị Thanh Thủy

1) Trình bày về lịch sử phát triển của tiếng Việt.

2) Nêu đặc điểm chính của tiếng Việt.

3) Trình bày về thực trạng của việc sử dụng tiếng Việt hiện nay (xu hướng, lỗi mắc phải, định hướng sửa chữa, ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt).

* Yêu cầu: font chữ: 13; kiểu chữ: Time New Roman; cách dòng: 1.5; trang: từ 5 – 10 trang.