Hán cổ 2

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Số mục

2. Số mục (tt), Nhân thiên, Nhân đại nhân tiểu, Thiên thanh

3. Phật

4. Tại gia trung; Thiên sơ vãn

5. Tại gia trung (tt); Lưỡng yến tử; Đại lộ thượng

6. Đại lộ thượng (tt); Điểu thú; ôn GHK

7. Khát dữ cơ; Lưỡng ngạn gian

8. Đình tiền thụ; Mã bát thất

9. Pháp; Tả hữu thủ; Thân thể

10. Nhân diện; Não; Tạng phủ

11. Ôn tập cuối học kỳ

12. Ôn tập giữa và cuối HK2 (video ngày 17-5-2020)

GIÁO TRÌNH (*.pdf)

1. Cấu trúc chương trình học kỳ 2

2. Nội dung chương trình học kỳ 2

3. Số mục

4. Nhân thiên

5. Nhân đại nhân tiểu

6. Thiên thanh

7. Tại gia trung

8. Thiên sơ vãn

9. Phật

10. Lưỡng yến tử

11. Đại lộ thượng

12. Ôn tập GHK2 - từ vựng

13. Ôn GHK2 - phiên âm dịch nghĩa

14. Ôn GHK2 - từ ngữ, ngữ pháp

15. Ôn GHK2 - bài tập tổng hợp (kt3)

16. Khát dữ cơ

17. Lưỡng ngạn gian

18. Đình tiền thụ

19. Mã bát thất

20. Tả hữu thủ

21. Thân thể

22. Pháp

23. Nhân diện

24. Não

25. Tạng phủ

26. Bài tập ôn

27. Đề ôn ngữ pháp

28. Ôn phần luyện dịch

29. Ôn phần ngữ pháp

30. Nội dung ôn tập

Giữa HK 2 - luyện dịch

Giữa HK2 - từ ngữ, ngữ pháp

Cuối HK2 - luyện dịch

Cuối HK2 - từ ngữ, ngữ pháp

Cuối HK2 - đề ngữ pháp